Pierniki w Polsce. Stypendium MKiDN.

Piperatas tortas facientes… – 7 lutego 2022 roku mija 729 lat od historycznej, pierwszej znanej nam obecnie wzmiance o piernikach w Polsce ze Świdnicy na Dolnym Śląsku (7.02.1293 r.). Mnie natomiast z początkiem roku spotkała wielka niespodzianka w postaci przyznaniu stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie „twórczość ludowa.” Zatem zapraszam do kontynuowania wspólnej piernikarskiej przygody w kolejnym roku.

 

obrazek informacyjny
Karta tytułowa projektu „Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego rzemiosła”.

Projekt „Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego rzemiosła”  ma na celu opracowanie pierwszej monografii piernikarstwa w Polsce. Historia obecności pierników w naszym kraju sięga bowiem XIII wieku. W przeciągu kolejnych stuleci korzenny wypiek stał się elementem polskiego dziedzictwa kulturowego.  Pomimo długiej historii tradycje piernikarskie w Polsce nie doczekały się monograficznego, naukowego opracowania. Głównym celem projektu jest uzupełnienie tej luki.

Będzie on realizowany poprzez:

1) wywiady  dotyczące zwyczajów i tradycji piernikarskich w wybranych regionach w Polsce;

2) zinwentaryzowanie obiektów zabytkowych związanych z piernikami, a znajdujących się w kolekcjach państwowych i prywatnych (w wersji elektronicznej);

3) prowadzenie spotkań warsztatowych, ukazujących tradycje piernikarskie jako istotną część dziedzictwa materialnego i niematerialnego w pamięci lokalnych społeczności danego regionu, w kontekście ogólnopolskim i europejskim;

4) opracowanie monografii tematu w postaci tekstu dostępnego online

5) Przygotowanie wystawy wirtualnej „Pierniki w Polsce”.

6) Wszystkie zebrane materiały i publikacje zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu, w otwartym dostępie. Stronie towarzyszą działanie w social mediach.

Stypendium umożliwi przeprowadzenie kwerend i spotkań, a także odbycie licznych podróży po Polsce, celem przeprowadzenia badań i udokumentowania pracy współczesnych piernikarzy. Ze względu na sytuację pandemiczną działania
będą realizowane także w Internecie i telefonicznie. O tym, że wytwarzanie pierników może być ważnym elementem kultury świadczy wpisanie w 2010 roku „Sztuki wyrobu pierników z Północnej Chorwacji” na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Dlatego warto zwrócić uwagę na potencjał tradycji piernikarskich w Polsce, co jest celem tego projektu.

Szczegółowy opis:

Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego rzemiosła.

Pierniki pomimo niesłabnącej popularności i długiej historii nie doczekały się monograficznego opracowania. Włączone do kanonu polskich potraw tradycyjnych pełniły istotną rolę w dialogu międzyludzkim, służąc jako ozdoba, podarunek, przekąska. Trudno sobie wyobrazić polskie święta Bożego Narodzenia czy jarmarki bez nich. Dotychczasowe badania skupiały się na tradycjach lokalnych i omówieniu wąskiej grupy zabytków (form), związanych z danym regionem, bez kontekstu ogólnopolskiego. Pomimo wzrostu zainteresowania piernikami i ich popularnością, nadal niewiele osób zna ich dzieje i rolę kulturową. Projekt „Pierniki w Polsce…” ma na celu wypełnienie tej luki. Z własnego doświadczenia wiem, że takie opracowanie jest bardzo potrzebne w pracy naukowców, twórców i artystów, regionalistów, dziennikarzy, nauczycieli i uczniów czy instytucji kultury. Stało się to dla mnie inspiracją do napisania projektu. Składa się on z następujących działań:

1) Zbadanie i inwentaryzacja zabytków związanych z piernikarstwem w Polsce w kolekcjach muzealnych, prywatnych, bibliotekach i archiwach (pierniki, formy, pamiątki cechowe, narzędzia, dokumenty, przepisy itp.)

2) Przeprowadzenie wywiadów etnograficznych z osobami zajmującymi się kontynuowaniem tradycji wypieku i zdobienia
pierników, a także ze współczesnymi twórcami (np. form piernikarskich).

3) Zorganizowanie spotkań o charakterze wykładowym i warsztatowym w wybranych miejscowościach, ukazujących lokalne tradycje piernikarskie jako istotną część dziedzictwa. Część spotkań odbywać się będzie online.

4) Opracowanie monografii tematu pt: „Pierniki w Polsce” w postaci tekstu dostępnego na stronie internetowej. 5) Przygotowanie wystawy wirtualnej „Pierniki w Polsce”.

6) Wszystkie zebrane materiały i publikacje zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu, w otwartym dostępie. Stronie towarzyszą działanie w social mediach. Stypendium umożliwi przeprowadzenie kwerend i spotkań, a także odbycie licznych podróży po Polsce, celem przeprowadzenia badań i udokumentowania pracy współczesnych piernikarzy. Ze względu na sytuację pandemiczną działania będą realizowane także w Internecie i telefonicznie. O tym, że wytwarzanie pierników może być ważnym elementem kultury świadczy wpisanie w 2010 roku „Sztuki wyrobu pierników z Północnej Chorwacji” na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Dlatego warto zwrócić uwagę na potencjał tradycji piernikarskich w Polsce, co jest celem tego projektu.

Rezultaty przedsięwzięcia będą na bieżąco upowszechniane na stronie internetowej stypendystki: www.piernikarka.pl oraz na założonym profilu „Pierniki w Polsce” na Facebooku i Instagramie. Informacje będą pojawiać się w miarę możliwości w lokalnych i ogólnopolskich mediach: prasie, telewizji, radiu. Dziennikarze będą zapraszani na spotkania wykładowe i warsztatowe, w czasie których będzie przybliżana tematyka lokalnego dziedzictwa piernikarskiego, spotkania z twórcami ludowymi podtrzymującymi pamięć i umiejętności  oraz prezentowane obiekty zabytkowe (za pomocą
oryginałów lub zdjęć). Stypendystka będzie prowadziła wideo relacje dostępne na kanałach społecznościowych, tak by angażować różne grupy odbiorców, co jest szczególnie ważne w przypadku sytuacji pandemicznej. Informacje o realizowanym przedsięwzięciu będą rozsyłane do zainteresowanych grup społecznościowych, zajmujących się badaniami tradycji kulinarnych oraz dziedzictwem piernikarskim w Polsce i w na świecie, a także opieką nad zabytkami. Informacja o rezultatach badań zostanie przesłana do bibliotek, uczelni, muzeów, archiwów, domów kultury oraz zainteresowanych szkół w Polsce. Autorka będzie również uczestniczyła w konferencjach naukowych prezentując wyniki badań. Po napisaniu i opracowaniu graficznym, monografia zostanie wysłana do określonych we wniosku odbiorców oraz do stowarzyszeń i instytucji. Na stronie internetowej stypendystki oraz na profilach projektu udostępnione będzie wystawa .

Serdecznie zapraszam na fanpejdże projektu:

Szczegółowe informacje także w zakładce Projekty

Projekt „Pierniki w Polsce” ma swoje strony w mediach społecznościowych na Facebooku oraz Instagramie

Stypendystka: Anna Kornelia Jędrzejewska

Czas realizacji projektu: styczeń – grudzień 2022 r.

Zachęcam do kontaktu:

piernikarka@wp.pl

piernikarka@piernikarka.pl

 

W wyniku realizacji projektu powstała monografia:

PIERNIKI W POLSCE

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PIERNIKI W POLSCE okładka
„Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego

 

 

logotyp
MKiDN

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego